donderdag 8 september 2011

"Ik ben geobsedeerd door het onbereikbare. Ik moet het onbereikbare elimineren."


Dit waren de op een briefje achtergelaten woorden waarmee Robert Bardo, een jongeman van negentien die al drie jaar vruchteloos probeerde in contact te komen met de Amerikaanse actrice Rebecca Schaeffer, de reden aangaf waarom hij de actrice in juni 1989 aan haar voordeur doodschoot. Op basis van deze moord werd in 1990 in de Verenigde Staten de allereerste antistalkingswet opgezet. Eind 1998 werd ook in ons land een dergelijke wet ingevoerd. Sindsdien is het aantal meldingen van en klachten wegens stalking gestaag toegenomen. De voorbije jaren schommelde dit aantal reeds rond de 25.000.
"Veel stalkers moeten in de eerste plaats psychische begeleiding krijgen," zo vertelde criminologe Anne Groenen, die doctoreerde op het onderwerp stalking, het voorbije weekend aan een De Standaard-redacteur. "Het is in dat opzicht belangrijk dat zo vroeg mogelijk kan worden ingegrepen, want veel stalkers zijn vatbaar voor het steppingstone-effect. Het begint met vervelende sms'jes of mails, maar vaak gaat het over naar achtervolgen, inbreken, vernielen, fysiek geweld en in uitzonderlijke gevallen moordpoging."
Andere vaak voorkomende motieven voor stalking zijn een obsessioneel verlangen naar een liefdesrelatie, of waanvoorstellingen over wederzijdse aantrekking. In die laatste categorie komen meer stalkende vrouwen voor. Minder frequent zijn de 'rancuneuze stalker', die wrok koestert wegens het een of ander onrecht dat hem is aangedaan, en de 'jagende stalker' die uit is op een seksueel delict. "In elk geval lijden bijna alle stalkers aan een persoonlijkheidsstoornis," aldus Groenen. "Waarvan narcisme, schizofrenie, erotomane waanvoorstellingen de vaakst voorkomende zijn."

Geïnteresseerden die zich verder wensen te verdiepen in de belangrijkste (psychologische) aspecten van het fenomeen stalking kunnen daarvoor ook in ons documentatiecentrum terecht. De voornaamste stalking-titels in ons bezit vind je hier alvast opgelijst...

Fans, stalking en geweld: de risico's van ontsporing van adoratie
Faasen, M. en Malsch, M.
Maandblad Geestelijke Volksgezondheid
Vol. 64, nr. 7/8, blz. 671-681
2009
Door middel van literatuuronderzoek en interviews met fans proberen de auteurs van dit artikel te achterhalen wat de beschermende en de risicofactoren voor stalken zijn.

Stalking: psychiatric perspectives and practical approaches
Pinals, D.A.
260 p.
2007
Stalking is een bekend begrip geworden. Heel wat landen hebben er zelfs specifieke wetgeving voor gemaakt. Dit boek brengt een overzicht van recent wetenschappelijk en klinisch onderzoek over stalking en aanwijzingen voor klinisch handelen. Verschillende vormen van stalking worden behandeld en ook de beleving door slachtoffers komt aan bod. Naast een classificatie wordt ook risicobeoordeling en -management besproken.

Geobsedeerd door je ex en aanverwante verschijnselen: preoccupaties bij stalkers
Scholing, A. en Sierksma, W.
Directieve Therapie
Vol. 25, nr. 2, blz. 218-232
2005
Stalkers lijden aan preoccupaties: ze zijn de hele dag in gedachten bezig met het doen en laten van hun slachtoffer. Er is discussie over de vraag of hun preoccupaties moeten worden opgevat als dwanggedachten of als positief beleefde fantasieën. De auteurs bespreken in dit artikel van het themanummer 'Storende preoccupaties' het categoriseren van stalkers op grond van onderliggende psychodynamiek, gedachten en gedrag. Ook de psychologische behandeling van stalkers komt aan bod.

Cyberstalking: het belagen van anderen per computer
Deth, R. van
Psychopraxis
Vol. 6, nr. 2, blz. 71-75
2004
De auteur doet een onderzoek naar hulpbronnen op het internet om mensen die gestalkt worden te helpen. Het gaat in dit artikel specifiek over 'cyberstalking' of 'online stalking'.

Stalkers: een nieuwe categorie van daders
Debruyne, S., Dillen, C. en Cosyns, P.
Panopticon
Vol. 23, nr. 1, blz. 7-21
2002
De auteurs beschrijven de eerste resultaten van een onderzoek dat moet leiden tot verdere ontwikkeling van een specifieke behandeling voor stalkers in de forensische psychiatrie.


Stalking in children and adolescents: the primitive bond
McCann, J.T.
298 p.
2001
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat stalking ook bij kinderen en jongeren voorkomt. De auteur geeft een overzicht van de literatuur over dit thema. Vanuit een psychodynamische visie wordt stalking benaderd met bijzondere aandacht voor de ontwikkelingspsychologische aspecten ervan.

Stalkers and their victims
Mullen, P.E., Pathé, M. en Purcell, R.
310 p.
2000
Stalking is een steeds bekender fenomeen geworden en heeft zelfs tot specifieke wetgeving geleid. De auteurs van dit boek hebben jarenlange klinische ervaringen met stalkers én slachtoffers. Zij beschrijven de verschillende vormen van stalking en gaan in op behandeling en repressie van dit gedrag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten