woensdag 15 juni 2011

Gratis hulpverlening voor jongeren bij de Antwerpse vzw Tejo loopt als een trein..."Problemen zoals verslaving, misbruik of geweld zien we hier amper. De rode draad lijkt toch de gezins- en leefsituatie van kinderen en jongeren. Symptomen zoals agressie, depressiviteit, een negatief zelfbeeld en stress vinden dikwijls hun oorsprong in complexe gezinssituaties en moeilijke relaties met de mensen in hun omgeving." (De Standaard, 14/06/2011)
Aan het woord is Ingrid Dejonghe, initiatiefneemster achter Tejo vzw. Elke dag na school en ook op woensdag- en zaterdagmiddag kunnen jongeren er binnenstappen voor een goed gesprek met een therapeut. Met of zonder afspraak, gratis en anoniem.
De therapeuten voor jongeren, kortweg Tejo vzw, zijn ruim een jaar actief. Ze hielpen al bijna 400 jongeren, met vier keer zoveel gesprekken. Soms voelt een jongere zich na één gesprek al veel beter, andere worden na tien gesprekken doorverwezen naar verdere hulpverlening. Velen zien weer licht in het donker na een gesprek of vier, vijf. Een kwart van de jongeren kwam zelf op het idee om hulp te zoeken bij Tejo vzw. De laagdrempelige toegang slaat dus aan. Anderen worden doorverwezen door vrienden, leraren, Centra voor Leerlingenbegeleiding of jeugdadviescentra (JAC's). Recent ook door maatschappelijk werkers in asielcentra voor minderjarigen.
Veel hulpverleners zien weer licht in het donker na een bezoek aan ons documentatiecentrum. Zeker voor wat degelijke literatuur rond hulpverlening en psychotherapie voor jongeren betreft. Een greep uit ons aanbod uitleenbaar materiaal...

Klassiekers van de kinder- en jeugdpsychotherapie: werken met kind en gezin
Verheij, F. en Oele, C.
784 p.
2010
Veel oudere werken zijn moeilijk toegankelijk waardoor de meeste kinder- en jeugdpsychotherapeuten niet direct kennis kunnen nemen van deze artikelen. In dit boek zijn, op basis van de vier meest invloedrijke referentiekaders (het psychoanalytische, het cliëntgerichte, het behavioristische en het systeemtheoretische) en bepaalde tijdsperioden, hoofdstukken en artikelen gebundeld die voor de ontwikkeling van het vakgebied een bijzondere betekenis hebben gehad. In korte introducties wordt de geschiedenis beschreven en wordt besproken welke 'oude' denkbeelden, inzichten en interventies nog zijn terug te vinden en wat hun invloed is op de dagelijkse praktijk.

Een gezamelijke weg: psychotherapie bij adolescenten met persoonlijkheidsproblematiek
Tijdschrift voor Psychotherapie
Vol. 35, nr. 5, blz. 358-371
2009
Dit artikel bespreekt de werkzame factoren en valkuilen in de psychotherapeutische behandeling bij adolescenten met persoonlijkheidsproblematiek. De auteurs pleiten voor een individuele psychotherapie ingebed in een multidisciplinaire behandeling waar ouderbegeleiding of systeemtherapie maar vaak ook een ambulante of (dag)klinische groepsbehandeling deel van uitmaken. De voorwaarden voor een dergelijke behandeling worden in dit artikel besproken.

Levensverhalen schrijven met kinderen en jongeren
Systeemtheoretisch Bulletin
Vol. 27, nr. 3, blz. 245-271
2009
De auteur benadrukt dat het samen schrijven aan een levensverhaal kinderen in de pleegzorg helpt om moeilijkheden en onbesproken gebeurtenissen een plaats te geven. Ze belicht deze therapeutische methodiek met de focus op meervoudige expertises, de kracht van het alledaagse, verbondenheid, meerstemmigheid, humor, speelsheid, moeilijke verhalen, last, loyaliteiten en toekomstgerichtheid.

Interculturele psychotherapeutische ontmoetingen
Systeemtheoretisch Bulletin
Vol. 27, nr. 1, blz. 5-25
2009
De ingewikkelde leefwereld van buitenlandse niet-begeleide minderjarigen en het therapeutisch werken met deze doelgroep wordt in dit artikel verkend. Door middel van casuïstiek illustreert de auteur het belang van een veilig psychotherapeutisch kader. Er wordt ingegaan op acculturatie en identiteitsverwarring, stereotypering en maatschappelijke omgangsvormen, de cultuurhistorische achtergrond van cliënt en hulpverlener, belangrijke waarden en normen hier en ginder, de sociaal-politieke context, weerstand opgevat als conflicterende sociale perspectieven en tot slot wordt ook het werken met dromen beschreven.

Adolescenten en respect: psychotherapie met adolescenten
Roosen, C.J.A., Savenije, A., Kolman, A. en Beunderman, R.
142 p.
2008
Over de betekenis van 'respect' bij adolescenten en hun omgeving. Het begrip respect wordt belicht vanuit de volgende perspectieven: het maatschappelijk perspectief, het gezins- en systeemperspectief, ontwikkelings- en persoonlijkheidsstoornissen rond het zelfgevoel en de therapeutische context.

De adolescentie als reorganisatiefase: een integratie van neurobiologische, psychoanalytische en ontwikkelingspsychopathologische perspectieven
Tijdschrift voor Psychotherapie
Vol. 34, nr. 3, blz. 169-185
2008
In de adolescentiejaren, van 11 tot 23 jaar, treden explosieve veranderingen op in de hersenontwikkeling. Samen met ingrijpende veranderingen in de sociale omgeving leiden die tot een reorganisatie in de psychische ontwikkeling van de adolescent in kwestie. In dit artikel worden recente onderzoeksgegevens over deze periode vanuit een interdisciplinaire benadering en een biopsychosociale visie besproken. Implicaties daarvan voor de adolescentenpsychotherapie komen aan bod.

Filosoferen met kinderen en jongeren in de hulpverlening
Systeemtheoretisch Bulletin
Vol. 26, nr. 3, blz. 337-360
2008
De auteurs tonen hoe een filosofische ingang helpt om in gesprekken met kinderen en jongeren uit impasses te geraken. Filosofie en filosoferen betekent ondermeer plezier hebben in het samen denken en de onverwachte wendingen en uitkomsten die dit kan geven. Het betekent dat een hulpverlener zijn 'helpende' rol opzij zet ten gunste van een rigoreus maar speels gemeenschappelijk denkonderzoek.

Kinder- en jeugdpsychiatrie: behandeling en begeleiding
Verheij, F., Verhulst, F.C. en Ferdinand, R.F.
489 p.
2007
In tien hoofdstukken komen de belangrijkste stoornissen bij kinderen en jongeren aan bod. Tenslotte worden in het hoofdstuk 'Drawing on the evidence' de Engelse kinder- en jeugdpsychiatrische behandelingsrichtlijnen gepresenteerd. Dit is de herziene uitgave van de trilogie over kinder- en jeugdpsychiatrie.

Denk goed - voel je goed: cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren. Behandelwijzer
Stallard, P.
267 p.
2006
De behandelwijzer voor therapeuten is een aanvulling op het werkboek. Deze behandelwijzer bevat extra werkbladen en psycho-educatief materiaal voor kinderen en ouders. Daarnaast geeft dit boek achtergronden en praktische aanwijzingen voor de toepassing van CGT bij kinderen en jongeren. Ondermeer het motiveren van cliënten, het formuleren van individuele therapiedoelstellingen, socratische vragen en inductief redeneren, het betrekken van de ouders bij de therapie en effectieve methodes toegespitst op kinderen en jongeren komen aan bod. 

Op weg: psychosociale en therapeutische begeleiding van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen
Derluyn, I., Wille, B., Smet, T. De en Broekaert, E.
140 p.
2005
Beeld van de verschillende mogelijkheden om therapeutische begeleiding te bieden aan jongeren met ernstige emotionele problemen. Door een dialoog op gang te brengen tussen opvangstructuren voor asielzoekers onderling en de reguliere zorgsector kan expertise worden uitgewisseld en kunnen nieuwe samenwerkingsinitiatieven ontstaan. Bedoeld voor iedereen die beroepshalve in contact komt met niet-begeleide buitenlandse minderjarigen.

Gedragstherapie met kinderen en jeugdigen
Cladder, J.M., Nijhoff-Huysse, M. en Mulder, G.A.L.A.
310 p.
2005
Overzicht van een stand van zaken binnen de gedragstherapie. Naast een geactualiseerd algemeen deel over het therapeutisch proces komen verschillende behandeltechnieken aan bod: operante en niet-operante technieken, cognitieve technieken en sociale vaardigheidstrainingen. Met aandacht voor uiteenlopende therapievormen als groeps-, spel-, hypnose- en mediatietherapie. Het boek besluit met een probleemgericht deel waarin de behandeling van veertig veel voorkomende klachten is opgenomen.

Interventie bij adolescenten: therapieën bij veelvoorkomende problemen
Taal, M. (red.)
110 p.
2004
Over de therapeutische behandeling van adolescenten die op bepaalde punten in hun ontwikkeling gestagneerd zijn. In elk hoofdstuk wordt de nadruk gelegd op een aanpak of een techniek binnen een interventie - de RET, de oplossingsgerichte methodiek en de psychoanalytische benadering - of op een specifieke problematiek zoals schoolproblemen of eetstoornissen.

Adolescenten en de liefde: psychotherapie met adolescenten
Roosen, C.J.A., Savenije, A., Kolman, A. en Beunderman, R.
231 p.
2004
Zowel de normale als de pathologische ontwikkeling van de liefde bij adolescenten komt aan bod. Niet alleen individuele factoren, zoals aanleg en ontwikkeling, maar ook het gezin en de maatschappelijke omgeving spelen hierin een belangrijke rol. Zo kunnen adolescenten in een multiculturele samenleving deel uitmaken van verschillende culturele subgroepen met sterk verschillende ideeën over liefde en de wijze waarop liefde geuit wordt. Speciale aandacht is er voor de betekenis van de liefde in een therapeutische relatie en de wijze waarop jongeren met een ontwikkelingsstoornis met de liefde omgaan.

Over een grens: psychotherapie met adolescenten
Roosen, C.J.A., Savenije, A., Kolman, A. en Beunderman, R.
270 p.
2001
Over grensverschijnselen, zoals de overgang naar de puberteit en naar de volwassenheid, maar ook de overgang van agressie naar geweld en die van intimiteit naar trauma. Centraal hierbij staat de transgenerationele overdracht van vijandigheid, haat en vooroordeel waarvan de theoretische en klinische aspecten worden besproken.

Korte therapie: een leidraad bij het 'Brugse model' voor psychotherapie met een toepassing op kinderen en jongeren
Fevere De Ten Hove, M. Le
96 p.
2000
In dit model, ontstaan aan het Korzybski Instituut, is 'kort' geen doel op zich maar het vanzelfsprekende gevolg van de respectvolle benadering van de cliënt. De cliënt ontdekt terug de mogelijkheid om zelf te kiezen over zijn doen en denken, om zijn leven zelf terug in handen te nemen en zo te ontsnappen aan het keurslijf van de symptomen.

De hulpverlening rond het kind met sociaal-emotionele problemen
Westerveld, H.J.
310 p.
1998
Bestemd voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg die met kinderen en hun ouders werken én voor leerkrachten. Er wordt ingegaan op het leren luisteren naar kinderen, de relatie tussen psychodiagnostiek en psychotherapie, factoren die de ontwikkeling van kinderen kunnen bedreigen en vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen. De auteur geeft een beeld van de diverse psychotherapeutische behandelingsvormen, inclusief casusbesprekingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten